گزارش کارآموزی
2014/05/22
گزارش کارآموزی / رشته عمران / گزارش کارآموزی در دایره شهرسازی بنام خداوند جان آفرین سپاس و ستایش از ان ایزد یگانه است. او که هر آنچه وجود است و هر انچه عدم است، از فرمان اوست.بنده به تاریخ بیست و دوم ...
2014/05/14
گزارش کارآموزی رشته عمران / کانال کشی کمربندی گنبد   کانال کشی کمربندی گنبد مشخصات          لوله گذاری به طول 920 متر و حفاری  به عرض تقریبی 3 متر با احداث من هول هایی به فاصله ی تقریبی اکس به اکس 90 متر. مقطع خط لوله ...