مقالات
بررسی و مقایسه سوخت های گازوئیل ،بیو اتانول وبیودیزل در کشاورزی
2014/06/14
بررسی و مقایسه سوخت های گازوئیل ،بیو اتانول وبیودیزل در کشاورزی چکیده هدف از  این تحقیق بررسی کامل سوخت های گازوئیلوبیواتانول وبیودیزل به منظور مشخص نمودن راه های کاهش آلودگی وهزینه ، افزایش کارایی وانرژی تولیدی در ماشین های کشاورزی و خشک ...
تاثیرکشاورزی ارگانیک روی محیط زیست
2014/06/14
تاثیرکشاورزی ارگانیک روی محیط زیست   مقدمه عقیده بر این است که بهترین راه برای تامین غذای بشر در آینده بیوتکنولوژی باشد . ضمن اینکه این فناوری می تواند به گرسنگی در جهان پایان دهد .این روش ها به روش های اصلاحی ...
اثرات مکمل سازی جایگزین های آنتی بیوتیک محرک رشد جهت تولید گوشت ارگانیک در جیره جوجه های گوشتی
2014/06/14
اثرات مکمل سازی جایگزین های آنتی بیوتیک محرک رشد جهت تولید گوشت ارگانیک در جیره جوجه های گوشتی       چکیده    مصرف محصولات دامی آلوده به آنتی بیوتیک ها در انسان باعث اثرات سمی، واکنش های ازدیاد حساسیت، بروز عفونت های ثانویه، اختلالات سوخت ...
آنالیز اثرات ثابت محیطی بر وزن تولد و شیرگیری توده بز کرکی استان خراسان جنوبی به روش آماری داده های تکراردار
2014/06/14
آنالیز اثرات ثابت محیطی بر وزن تولد و شیرگیری توده بز کرکی استان خراسان جنوبی به روش آماری داده های تکراردار   چکیده   در این تحقیق صفات وزن تولد و شیرگیری توده بز کرکی استان خراسان جنوبی بروش آماری داده های تکرار دار ...
ارزیابی عوامل موثر بر توان تولید گاو نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی استان خراسان جنوبی
2014/06/14
ارزیابی عوامل موثر بر توان تولید گاو نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی استان خراسان جنوبی       چکیده در این تحقیق به منظور بررسی توان تولید گاو نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی استان خراسان جنوبی از 5140 رکورد روزانه ...
بررسی و مقایسه استفاده ازگیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی بیوتیک در جیره بر پایه جو  بر فاکتور های خونی وپاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
2014/06/14
بررسی و مقایسه استفاده ازگیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی بیوتیک در جیره بر پایه جو  بر فاکتور های خونی وپاسخ ایمنی جوجه های گوشتی   چکیده به منظور بررسی اثرگیاهان دارویی، اسید آلی وآنتی بیوتیک در جیره بر پایه جو بر فاکتورهای ...
اثردورآبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ
2014/06/14
اثردورآبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ   چکیده   ارزش و اهميت غذايي دانه هاي روغني از نظر تأمين كالري و انرژي مورد نياز انسان و دام در بين محصولات كشاورزي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. افزايش تقاضا براي روغن ...
تعیین بهترین زمان استفاد از پری بیوتیک ها بر عملکرد جوجه های گوشتی
2014/06/14
تعیین بهترین زمان استفاد از پری بیوتیک ها بر عملکرد جوجه های گوشتی چکیده  به منظور تعیین بهترین زمان استفاده از پری بیوتیک ها در جیره جوجه های گوشتی، آزمایشی با 210 قطعه جوجه گوشتی راس در قالب طرح کاملا تصادفی، با ...
کاربردهای نانوتکنولوژی در توسعه كشاورزي پاک
2014/06/14
کاربردهای نانوتکنولوژی در توسعه كشاورزي پاک   چكيده     حوضه کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی شامل شناسایی و درمان سریع آفات در گیاهان و نیز  بالا بردن ظرفیت گیاهان در جذب مواد مغذی  از خاک می باشد. سنسورها و سیستم های انتقال دهنده هوشمند ...
کاربردهای نانوتکنولوژی درصنعت دام و طیور
2014/06/14
کاربردهای نانوتکنولوژی درصنعت دام و طیور     چکیده   فناورينانوبهعنوانيكفناوريبينرشتهايوپيشتاز كاربردهاي وسيعيدرهمهمراحلتوليد،فرآوري،نگهداري،بستهبنديوانتقالتوليداتكشاورزيدارد. کاربرد این فناوری در زمینه علوم دامی نیز گسترده بوده و می تواند رویکرد جدیدی در این صنعت باشد. نانوذراتنقرهبهعنوانضدعفونيكنندهقويمطرحبودهوباتوجهبهپايداريآنهاوعدم مصرفاينذرات،استفادهازآنهادرضدعفونيكردنجايگاههاينگهداريداموطيوركاربردگستردهاييافتهاست.نانوفيلترها نیزبهمنظورفرآوريمحصولاتلبني مورد استفاده قرار گرفتهوکاربرد آنها بسیار متداول شدهاست.نانوفيلترها،امكانعبورانتخابيذراتخاصرافراهمآورده وازاينروفرآوريموردنظرراممكنميسازند.استفادهازنانوكپسولهابرايپوششداركردن برخیآنزيمهايخوراكيوداروهايداميومحافظتازآنهاتارسيدنبه ...
برآورد ارزش¬ حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
2014/06/14
برآورد ارزش­ حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط   چکیده   این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور و اندازه­گیری میزان تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت از این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه ...
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS NIT-1 ) برای ارزیابی آبشویی نیترات
2014/06/14
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS NIT-1 ) برای ارزیابی آبشویی نیترات   چکیده  در اکثر کشورهای دنیا و از جمله ایران که در معرض خطر نیتروژن قرار دارد، روش های سنتی مدیریت این ماده به طور گسترده ای در مقایسه با روش ...
استفاده از مدل پایه گذاری شده بر اساس منطق فازی[1] برای ارزیابی شرایط خاک در سیستم های کشت
2014/06/14
استفاده از مدل پایه گذاری شده بر اساس منطق فازی[1] برای ارزیابی شرایط خاک در سیستم های کشت چکیده:  ارزیابی شرایط خاک یکی از مهمترین فاکتورها در بررسی پایداری اکوسیستم های مختلف می باشد. عملکرد اکوسیستم و پایداری آن را در مناطق ...
تاثیر آنتی اکسیدان های طبیعی و سنتزی در جیره غنی سازی شده با چربی بر عملکرد و خصوصیات کیفی لاشه در جوجه های گوشتی
2014/06/14
چکیده   این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات چربی جیره (چربی حیوانی وکلزا) و مکمل سازی ویتامین E با یک آنتی اکسیدان مصنوعی(BHA) بر فاکتورهای عملکردی و بررسی کیفیت حسی گوشت پخته به وسیله ارزیاب های حسی(Panelist) انجام پذیرفت. به منظور انجام ...
مقایسه 3 فاکتور زمان مایه کوبی قارچ Trichoderma harzianum در کنترل نماتود Meloidogyne javanica
2014/06/14
مقایسه 3 فاکتور زمان مایه کوبی قارچ Trichoderma harzianum در کنترل نماتود Meloidogyne javanica    چکیده   در این تحقیق 3 فاکتور زمانی در طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار هر تیمار در نظر گرفته شد. در فاکتور زمانی اول قارچ تریکودرما و 2000 ...
کنترل نماتود Meloidogyne javanica با دو گونه قارچ ميکوريز
2014/06/14
کنترل نماتود Meloidogyne javanica با دو گونه قارچ ميکوريز   چکیده   مطالعات گلخانه اي در زمينه اثرات کلونيزه شدن ريشه ها با ميکوريز، روي رشد گياه گوجه فرنگي و تکثير نماتود M. javanicaانجام شد.وقتي که نهال ها 2 هفته بعد از مايه کوبي ...
تاثیر متابولیت باکتری های سودوموناس فلورسنت در کنترل نماتود  Meloidogyne javanica
2014/06/14
تاثیر متابولیت باکتری های سودوموناس فلورسنت در کنترل نماتود Meloidogyne javanica     چکیده   یکی از توانایی های باکتری های سودوموناس فلورسنت ترشح مواد ثانویه از قبیل سیانید هیدروژن، پروتئاز، سالیسیلیک اسید و سیدروفور است که این مواد از رشد عوامل بیماریزای خاکزاد جلوگیری ...
کنترل بیماری پاخوره غلات بوسیله قارچهای شبه میکوریز و تریکودرما در شرایط آزمایشگاه
2014/06/14
کنترل بیماری پاخوره غلات بوسیله قارچهای شبه میکوریز و تریکودرما در شرایط آزمایشگاه   چکیده  بیماری پاخوره غلات با عامل Gaeumannomyces graminis var. tritici از مهمترین و خسارت زاترین بیماری های ریشه ای گندم در شمال، مرکز، جنوب غربی ایران و سراسر جهان ...
بررسی و تشخيص زمان گل انگيزی در مرکبات
2014/06/14
بررسی و تشخيص زمان گل انگيزی در مرکبات   چكيده: گلهاي ظاهر شده بر روي گياهان بالغ مركبات در اواخر اسفند ماه و اوائل فروردين ماه، از 4 تا 5 ماه قبل از ظهور سرآغازه هاي گل، در جوانه هاي رويشي شكل گرفته ...
بررسي تاثير تکنولوژي بيولوژيکي بر ميزان توليد گندم  ( مطالعه موردي گندم­کاران شهرستان کرمان)
2014/06/14
بررسي تاثير تکنولوژي بيولوژيکي بر ميزان توليد گندم ( مطالعه موردي گندم­کاران شهرستان کرمان)   چکيده گندم به عنوان يکي از اصلي­ترين مواد غذايي و مهم­ترين محصول زراعي، از جايگاه ويژه­اي درکشور برخوردار است و با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش توليد ...
کاربرد پروبيوتيک­ها، پري­بيوتيک­ها و اسيدهاي آلي در توليد محصولات دامي پاک
2014/06/14
کاربرد پروبيوتيک­ها، پري­بيوتيک­ها و اسيدهاي آلي در توليد محصولات دامي پاک   چکيده  آنتي­بيوتيک­ها به عنوان محرک­هاي رشد با خاصيت ضد ميکروبي به طور وسيعي در سيستم پرورش طيور مورد استفاده قرار مي­گيرند. آنتي­بيوتيک­ها اثرات مثبتي بر بهبود ضريب تبديل خوراک و تحريک ...
کاهش بيماري­هاي قلبي- عروقي در انسان با مصرف فرآورده­هاي دامي سيمبيوتيکي
2014/06/14
کاهش بيماري­هاي قلبي- عروقي در انسان با مصرف فرآورده­هاي دامي سيمبيوتيکي چکيده افزايش کلسترول موجود در جيره سبب بالا رفتن سطح کلسترول در سرم خون مي­گردد و در نتيجه خطر بيماري­هاي قلبي- عروقي و تصلب شرائين را در انسان افزايش مي­دهد. محققان ...
خطرات ناشی از گیاهان تراریخت
2014/06/14
خطرات ناشی از گیاهان تراریخت  چکیده:  استفاده از گیاهان تراریخت امروزه  در کشورهای مختلف جهان  و همچنین ایران گسترش یافته است . این گیاهان از طریق انتقال قطعات ژنی  مطلوب خارجی به داخل ژنوم گیاهی به کمک روش های  مختلف تولید می ...
روش های پیش آگاهی درمدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها در جهت توسعه کشاورزی پایدار
2014/06/14
روش های پیش آگاهی درمدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها در جهت توسعه کشاورزی پایدار   چکیده: توسعه پايدار به معناي مديريت و حفاظت منابع طبيعي و جهت دادن به تحولاتاقتصادي و نهادي است به ترتيبي كه نيازهاي حال و آينده به صورت ...
توسعه پایدار: چالش‌ها و راهکارها در جهت رسیدن به کشاورزی پایدار
2014/06/14
توسعه پایدار: چالش‌ها و راهکارها در جهت رسیدن به کشاورزی پایدار   چکیده             توسعه پایدار در بر گیرنده حراست و تغییر اقتصادی،اجتماعی و اکولوژیک است،به طوری که احتیاجات نسل حاضر را بدونکاهش دادن توان نسل آینده در تأمین احتیاجاتشان فراهم نماید. توسعه ...
کشاورزی وتغییرات اقلیم
2014/06/14
کشاورزی وتغییرات اقلیم   چکیده: اقلیم مهمترین عامل دگرگونی و تکامل موجودات زنده و خاک می باشد. اعتقاد بر این است که فعالیت های انسان و دخالت های نابجای او در اکوسیستم ها نظیر تولید انبوه گازهای گلخانه ای به ویژه CO2 و ...
بررسی اثر اللوپاتيك علف هرز  قياق (Sorghum halepense) بر خصوصیات جوانه­زنی و رشد گیاهچه  کلزا (Brassica napus)
2014/06/14
بررسی اثر اللوپاتيك علف هرز  قياق (Sorghum halepense) بر خصوصیات جوانه­زنی و رشد گیاهچه  کلزا (Brassica napus)       چكيده              علف­های هرز یکی از موانع مهم تولید در نظام­های زراعی می­باشند. قیاق به عنوان یکی از ده علف هرز مهم چندساله ...
بررسی بازدهی روش های مکانیکی برای نابودی علف های هرز به عنوان   جایگزین سموم علف کش
2014/06/14
بررسی بازدهی روش های مکانیکی برای نابودی علف های هرز به عنوان  جایگزین سموم علف کش   چکیده علفهای هرز مهمترین عامل محدود کننده تولید کلزا در کشورهای مختلف بوده و کنترل آنها در سطح جهانی یکی از بیشترین هزینه های کشت این محصول ...
اثرات دور کنندگی  اسانس نارنگی   Citrus reticulata  روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات  Callosobruchus maculatus
2014/06/14
اثرات دور کنندگی  اسانس نارنگی   Citrus reticulata روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus   چکیده در این تحقیق خواص دور کنندگی  اسانس پوست نارنگی Blanco Citrus reticulata روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات  Callosobruchus maculatus (F.)  مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس پوست میوه ...
کشاورزی ارگانیک محیط زیست وتوسعه پایدار
2014/06/14
کشاورزی ارگانیک محیط زیست وتوسعه پایدار     چکيده کشاورزي ارگانيک برخلاف کشاورزي رايج که از آن تحت عنوان کشاورزي مدرن ياد مي­شود، با کاربرد کم نهاده­هاي شيميائي و روش­ها و تکنيک­هاي ساده کاربردي و با جلوگيري از آلودگي خاک، آب و هوا سلامتي ...