ورزش و تربیت بدنی
مقاله با موضوع ورزش ( 2 )
2014/02/18
مقاله با موضوع ورزش ( 2 ) مقدمه بسیاری از مردم به اشتباه فکر می کنند تمرین ورزشی باعث بزرگی قلب یا شش ها می شود. با این حال مقدار هوای درون شش های یک فرد بزرگسال موروثی است و خیلی قابل ...
مقاله با موضوع ورزش
2014/02/18
ورزش وَرزش به فعالیتها یا مهارتهای عادی جسمانی‌ای گفته می‌شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت جویی یا آمیزه‌ای از این اهداف انجام می‌گیرد. تعریف ...