کشاورزی
گیاهان دارویی استان گلستان ( تحقیق کامل )
2015/01/15
چکیده استان گلستان به جهت موقعیت ویژه چغرافیایی ، تنوع اقلیمی و ادافیکی از نظر فلور بسیار نزدیک غنی است .به طوری که دارای بیش از 1704 گونه گیاهی است .نتایج تحقیقات انجام شده در استان نشان داد استان گلستان دارای ...
گیاهان مرتعی
2014/06/19
گیاهان مرتعی مقدمه ماشکها ماشکها ازخانواده لگومنیوز بوده و از گیاهان علوفه ای مرغوب می باشند. در این جنس حدود 150 گونه وجود دارد که تنها تعداد محدودی از آنها زراعی هستند. ماشکها می توانند به صورت مختلف از جمله چرا، علوفه خشک، ...