رشته عمران
2014/05/14
گزارش کارآموزی رشته عمران / کانال کشی کمربندی گنبد   کانال کشی کمربندی گنبد مشخصات          لوله گذاری به طول 920 متر و حفاری  به عرض تقریبی 3 متر با احداث من هول هایی به فاصله ی تقریبی اکس به اکس 90 متر. مقطع خط لوله ...