گزارش کار>>ادامه
مقاله پرسش مهر 97 /  19 – در سال گذشته چه مهارت‌هایی در مدرسه آموختید و برای امسال در این زمینه چه انتظاراتی دارید؟
2018/10/16
چکیده پرسش مهر امال رئیس جمهور محترم در مورد اهمیت مهارت آموزی در مدرسه می باشد . در این میان اهمیت آموزش مهارت شهروندی یکی از مهم ترین مهارت هایی هست که باید به دانش آموزان آموزش داده شود . مدرسه از ...
تقویم اجرایی معاونت پرورشی سال تحصیلی 97-96 مقطع متوسطه اول
2017/09/14
تقویم اجرایی معاونت پرورشی سال تحصیلی 97-96 مقطع متوسطه اول قیمت : 15000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="486"]
تقویم اجرایی معاونت پرورشی سال تحصیلی 97-96 مقطع ابتدایی
2017/09/14
تقویم اجرایی معاونت پرورشی سال تحصیلی 97-96 مقطع ابتدایی قیمت : 15000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="485"]  
نمایه عملیاتی دوره متوسطه سال 96-95
2016/08/29
قیمت : 10000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="286"]  
نمایه عملیاتی آماده مقطع ابتدایی سال 96-95
2016/08/29
قیمت : 10000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="285"]
گزارش کار فیزیک حرارت / ضزیب انبساط طولی
2015/01/15
مقدمه یکی ازانواع انرزی انرزی گرمایی است اگرجسمی انرزی گرمایی دریافت کند دچارتغیردما وتغییرحجم تغیرحالت وشکل ویاتغییرماهییت خواهدشد هنگامی که دماافزایش میابدفاصله متوسط بین مولکول ها افزایش یافته واین امر موجب انبساط تمامی جسم میگردد تغییرهربعدجسم جامدمانندطول عرض ضخامت ارتفاع یک ...
گزارش کار فیزیک حرارت / تعیین گرمای ویژه الکل
2015/01/15
مقدمه به مقدار گرمایی که یکای جرم ( یک کیلوگرم یا یک گرم ) از هر جسم مبادله می کند تا دمای آن یک درجه سلسیوس تغییر نماید گرمای ویژه آن جسم گفته و آن را با c نشان می دهند ...
گزارش کار فیزیک حرارت / تعیین گرمای ویژه فلز
2015/01/15
مقدمه به مقدار گرمایی که یکای جرم ( یک کیلوگرم یا یک گرم ) از هر جسم مبادله می کند تا دمای آن یک درجه سلسیوس تغییر نماید گرمای ویژه آن جسم گفته و آن را با c نشان می دهند ...
گزارش کار فیزیک حرارت /  ظرفیت گرمایی یا ارزش آبی
2015/01/13
قیمت : 5000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="93"]
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک / ماشین آتوود
2014/05/21
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک / ماشین آتوود [box type="info"] قیمت : 6000 تومان[/box]   [zarinpalpaiddownloads id="371"]
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک / سقوط آزاد
2014/05/16
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک / سقوط آزاد [zarinpalpaiddownloads id="388"]
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک / اونگ ساده
2014/05/16
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک / آونگ ساده [box type="info"] قیمت : 6000 تومان[/box]   [zarinpalpaiddownloads id="389"]
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک  / قانون هوک
2014/05/16
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک  / قانون هوک [box type="info"] قیمت : 6000 تومان[/box]     [zarinpalpaiddownloads id="390"]