پروپوزال
پروپوزال / رشته مدیریت / تحلیل مقایسه ای شبکه های عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون در مدل سازی ساختار سرمایه شرکت ها
2014/06/06
پروپوزال / رشته مدیریت / تحلیل مقایسه ای شبکه های عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون در مدل سازی ساختار سرمایه شرکت ها -         بيان مسأله ( معرفي دقيق تحقيق و تشريح ابعاد آن و هدف تحقيق)  امروز درجه بندی شرکت ...