پروژه آمار و مدلسازی
پروژه آمارو مدلسازی- میزان تحصیلات افراد
2014/10/18
پـروژه درس آمـار و مـدل سـازی جـامعه آماری : میزان تحصیلات افراد شهرک فرهنگیان ( مـردان بـیـن 45 - 25 سـال ) قیمت : 5000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="117"]
پروژه آمار و مدلسازی / میزان نان مصرفی
2014/06/07
پروژه آمار و مدلسازی / میزان نان مصرفی موضوع : ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته   هدف از انتخاب موضوع و انجام عمليات آماري بر روي آن ،‌با توجه به موضوع كه ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته است ...