به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
یکشنبه 11 آگوست 2013
راههای جذاب کردن ساعت انشاء دانش آموزان مقطع راهنمایی

اقدام پژوهی /

  • عنوان :  راههای جذاب کردن ساعت انشاء دانش آموزان مقطع راهنمایی /

چکیده‌

نگارش درواقع زبان وکاربردآن درعرصه ی تفکروبیان تفکر است.هم گام باآموزش نگارش-به عنوان امری زبان شناختی-بایدبه جنبه ی فکری واندیشه ای آن هم توجه کرد.یعنی درنگارش زبان درخدمت تفکر است نه درخدمت آفرینش وادب وهنر. (حق شناس،76،شماره ی42)

دردرس نگارش،قدرت تفکر،تمرکزواستنتاج دانش آموزان را باید تقویت کنیم وبه او بیآموزیم که چگونه درمسیر ارتباطات اجتماعی خود،به ارتباط های وسیع تردست یافت.(سنگری،76،شماره ی42)

درس نگارش می تواندبه یادگیری مجموعه دروس دیگر کمک کند.دانش آموزوقتی دراین عرصه توانا می شود،قدرت دریافت درس های دیگرراپیدا خواهد کرد.

درواقع مادانش آموزرابرای ارتباط اجتماعی آماده می کنیم و زبان نگارش را به او می آموزیم.به اوتمرین می دهیم برای این که مسائل خودراحل کند؛بتواند فکر کندوازمحیط بیرون از خود،شناختی برون گرایانه داشته باشد.درعین حال،اورابرای آفرینش ونویسندگی خلاق آماده می سازیم وبه او کمک می کنیم تاآن چه راکه دردرون خوددارد،بابیانی خلاق متجلی سازد.

نظام های آموزشی، دانش آموزان رادرمیادین گوناگون زندگی فردی واجتماعی به موفقیت برسانند،به ادبیات ونگارش که یک ابزارارتباطی قوی است،بیشتر معطوف نموده است.پس بااین وجودادبیات یک ابزار قوی برای برقراری ارتباط شایسته ترباعلم ودانش بشری می باشدکه بتوا ند زمینه ی ظهوروبروزعواطف انسانی باشدوبابرقراری ارتباط مناسب تر-صحیح وسالم-به ساده ترین شکل خواسته ها،تمایلات،اندیشه هاوعواطف راانتقال دهد.

از ادبیّات می‌توان برای رسیدن به دو هدف کلّی استفاده نمود:1ـ استفاده از ادبیّات برای معنا بخشیدن به زندگی 2ـ استفاده از ادبیّات برای معنا آفریدن در زندگی.

هدف‌ اوّل با خواندن آثار ادبی‌ای که برای نوجوانان خلق شده و هدف دوم‌ با ایجاد زمینه برای خلق آثار ادبی توسط نوجوان، حاصل می‌شود. بدیهی است که برای رسیدن به این اهداف باید به تقویت انگیزه‌ی نوشتن و خواندن در نوجوانان بپردازیم.

 برای نائل شدن به این هدف، معلّمان می‌توانند از روش‌هایی مانند: الگوی بدیعه‌پردازی، خاطره‌نویسی، انشای گروهی، قصّه‌گویی و کار با تصاویر استفاده کنند

کلید واژه: انشا، ترس از نوشتن، خاطره‌نویسی، قصّه‌گویی

[box type=”info”] قیمت :10000 تومان[/box]

demo

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,