به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 14 ژوئن 2014
بيوسنسورهای میکروبیBOD برای پايش فرآوری فاضلاب کارخانجات مواد غذایی

بيوسنسورهای میکروبیBOD

برای پايش فرآوری فاضلاب کارخانجات مواد غذایی

 

چكيده:

      BOD معيار اصلی آلودگی آب و ارزيابی قابليت زيست فرآوری فاضلاب است که در روشهای آزمايشی سنتی، بعد از 5 روز اندازه گيری می شود. اين تأخير 5 روزه محدوديت اين معيار است و باعث می شود که BOD5 برای کنترل و پايش real-time فرآيندها در دسترس نباشد. امروزه کاربرد بيوسنسورها در پايش real-timeBOD در جريان خروجی فاضلاب، توجه روبه رشدی را به خود جذب کرده است. بيوسنسورهای ميکروبی BOD با دو روش کلی الکتروشيميايی و نوری، قادر به اندازه گيری مستقيم يا غير مستقيم BOD در چند دقيقه، به صورت online در جريان فاضلاب خروجی، و offline در آزمايشگاه هستند. خصوصيات عملکردی مانند ويژگی خطی بودن بيوسنسور، زمان پاسخ و هماهنگی بين مقادير BOD حاصل از بيوسنسورها و آزمون سنتی 5 روزه و عواملی مانند نوع ميکروارگانيسم، جمعيت آن روی بیوفیلم، زنده يا غيرزنده بودن ، نحوه تثبيت و عوامل افزايش يا کاهش دهنده فعاليت آن، در کاربرد اين بيوسنسورها بسيار مهم هستند. در اين مقاله، به توضيح بيوسنسور ميکروبي BOD، انواع آن، اجزا و نحوه عمل آنها و عوامل مؤثر بر عملکردشان پرداخته مي شود.

كلمات كليدي: بيوسنسورهاي ميکروبی BOD، تثبيت ميکروارگانيسم ها، بيوسنسورهای ميکروبی الکتروشيميايی، بيوسنسورهای ميکروبی نوری

[box type=”info”] قیمت : 10000 تومان[/box]

demo