به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 14 ژوئن 2014
بررسی تولید تجاری کفشدوزک کریپتولموسCryptolaemus monterouzieri تحت شرایط ا‌نسکتاریوم جهت کنترل بیولوژیک شپشک آرد مرکباتPlanococcus citri Risso

بررسی تولید تجاری کفشدوزک کریپتولموسCryptolaemusmonterouzieri تحت شرایط ا‌نسکتاریوم جهت کنترل بیولوژیک شپشک آرد مرکباتPlanococcus citri Risso

چکیده:

 

استفاده غیر اصولی ازسموم شیمیایی و اثر مخرب آن بر روی انسان از جمله مسائل بروز دنیا است،که در این میان مبارزه بیولوژیک نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و ضرورت استفاده از روش‌های غیر شیمیایی ‌را‌‌‌ ‌افزایش می دهد.کفشدوزک کریپتولموس(Cryptolaemusmonterouzieri)یک شکارگرچند خوار است که جهت کنترل شپشک‌آردآلود(Pesudococcidae) در باغ‌ها و گلخانه‌ها استفاده می‌شود. بررسی تولید تجاری این کفشدوزک در انسکتاریوم جهت کنترل بیولوژیک این آفت همواره مورد توجه واقع شده است. در این مطالعه دوره‌ی رشدی کفشدوزک در 4مرحله تخم، لارو، شفیره و حشره کامل و شرایط محیطی مورد نیاز جهت پرورش انبوه این شکارگر مورد بررسی قرار گرفت.این کفشدوزک در شرایط حرارتی 28-25 درجه سانتی‌گراد ورطوبت نسبی 80-70 درصد بر روی میزبان‌های آلوده به شپشک پرورش یافت و بیولوژی کفشدوزک تحت این شرایط با دوره‌ی تفریخ تخم12-10 روز ، لاروی14-13 روز، شفیرگی 9-8 روز ، مدت زمان یک نسل کامل حدود 40 روز وعمر حشره کامل 20روز بدست آمد. بنابراین می‌توان باتوجه به این بررسی، شرایط بهینه‌ی تولید تجاری را در مورد این شکارگر بدست آورد و در جهت کنترل بیولوژیک این آفات واستفاده‌ی محدود ازسموم شیمیایی به کار گرفت.

 کلمات کلیدی: کفشدوزک کریپتولموس، شپشک‌آردآلود مرکبات، مبارزه بیولوژیک

[box type=”info”] قیمت : 10000 تومان[/box]

demo


دیدگاه