به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 14 ژوئن 2014
مدیریت تلفیقی مبارزه با علف های هرز گندم و جو

مدیریت تلفیقی مبارزه با علف های هرز گندم و جو

 

چكيده

کنترل علف های هرز در مزارع گندم و جو از آنجائیکه بیشترین سطح عملیات اجرائی مبارزه با عوامل زیان رسان و مصرف مقدار قابل توجهی از سموم علفکش را به خود اختصاص داده و نیز بدلیل وجود مزارع گندم در کلیه مناطق کشور با شرایط اقلیمی مناسب نیازمند به برنامه ریزی جامع وفراگیر است. دستیابی به راه حل مشکل علف های هرز نیازمند یک استراتژی بر اساس استفاده درست و صحیح از عملیات زراعی و علفکش ها می باشدو همچنین بالا بردن هر چه بیشتر کیفیت کار بیش از کمیت مبارزه مورد تائید این مقاله می باشد. بدین منظور ثبت کلیه فعالیت های انجام شده در مزارع نظیر اعمال زراعی انجام گرفته تا تاریخ کشت ، تاریخهای بازدید،علفهای هرز موجود و برنامه های پیش آگاهی،زمان سمپاشی و غیره در دفاتر مخصوص ضرورت دارد با تکمیل اطلاعات و توجه به اینکه درهر مزرعه احتمال دارد که سالهای آینده در فلورعلفهای هرز آن تغییراتی رخ دهد ، بایستی مجموعه اقداماتی را برای آن تعریف نمود این اقدامات شامل :پیشگیری ،بهداشت مزرعه و مبارزه با علفهای هرز به روشهای مکانیکی،فبزیکی،زراعی،بیولوژیکی ،قانونی و در نهایت شیمیایی می باشد که به تفسیر به آن پرداخته می شود.

 کلمات کلیدی: مدیریت تلفیقی، علفهای هرز، گندم و جو.

[box type=”info”] قیمت : 10000 تومان[/box]

demo