به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 14 ژوئن 2014
مدیریت تلفیقی سوسکهای کک مانند در زراعت کلزا

مدیریت تلفیقی سوسکهای کک مانند در زراعت کلزا

 

چكيده

سوسکهای کک مانندflea beetle‌ یکی از مهم ترین آفات کلزا می باشند که در اوایل رشد گیاه و در مرحله گیاهچه (کوتیلدونی) کم وبیش به گیاهان خانواده چلیپائیان مخصوصا کلزا خسارت وارد می کنند.بر اساس بررسی و پژوهش های مختلف بیشتر خسارت در ایران مربوط به جنس  .chrysomelidae)phyllotreta spp(col می باشد که بیشتر در کشت پائیزه خسارت زا است. این حشرات بیشتر خسارت خود را در مرحله ی حشره کامل روی کوتیلدون وارد کرده و برگ گیاهان دارای ظاهر سوراخ سوراخ است،این آفت در محدوده شرایط آب و هوایی گرم و معتدل شرایط مناسبی برای تغذیه دارد.نوع آب و هوا و تراکم حشره در مقدار خسارت آفت بسیار موثر است.مدیریت موثر این سوسک و دیگر آفات کلزا باید از یک برنامه مدیریت تلفیقی آفات IPM استفاده و استراتژی چند جانبه برای کنترل این سوسک در نظر گرفته تاذ با کاهش جمعیت این آفت خسارت به حداقل برسد بدین منظور ضمن حفاظت از دشمنان طبیعی آفت، استفاده صحیح از عملیات خاک ورزی، ردیابی آفات،تعیین سطح زیان اقتصادی و حداقل استفاده از سموم با روشهای پیش آگاهی جهت بکارگیری بهترین و مناسب ترین نتایج الزامی می باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت تلفیقی، سوسکهای کک مانندflea beetle ، کلزا. 

[box type=”info”] قیمت : 10000 تومان[/box]

demo