به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 14 ژوئن 2014
نقش قارچ هاي اكتوميكوريز در مديريت بيماري هاي گياهي

نقش قارچ هاي اكتوميكوريز در مديريت بيماري هاي گياهي


 

چكيده:

قارچ هاي اكتوميكريز گروه بزرگي از قارچها شامل بيش از 94 جنس از 34 تيره و 13 راسته هستند كه با 34 تيره گياهي از درختان جنگلي و درختچه هاي غير مثمر و نيز با تعداد محدودي از گياهان علفي رابطه ي همزيستي دارند.اكثر اين قارچها متعلق به شاخه بازيدوميكوتا هستند و تعدادي در شاخه آسكوميكوتا و زيگوميكوتا قرار مي گيرند. از مهمترين جنس هاي اكتوميكوريز مي توان به Pisolithus – amnita – Hebeloma – Entoloma – Tuber – Elaphomyces – Laccaria – Rhizopogon – Paxillus – Suillus  اشاره كرد. اين قارچها همچنين در مديريت بيماري هاي گياهي حائز اهميت هستند و در كنترل بيولوژيكي عوامل بيماريزا نقش مؤثري دارند. از جمله بيماريهاي كه بوسيله اين قارچ كنترل مي شود مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1-      پوسيدگي هاي ناشي از Phytophtora cinnamomi – Rh.solani – Pythium

2-      پژمردگي آوندي ناشي از Fusarium oxysprium

3-      بيماري سياه شدن شاه بلوط ناشي از قارچ هاي Phytophtora cinnamomi  وPh.cambivora

4-      پوسيدگي فوزاريومي ريشه در كاج قرمز

5-      بيماري پژمردگي سوزني برگان ناشي از نماتد Bursaphelenchus xylophilus

مكانيزم هاي حفاظتي اين قارچ ها  عبارتنداز :1-حفاظت مكانيكي 2-آنتي بيوز 3- تحريك سنتز فيتوآلكسين 4- اصلاح ريزوسفر . در استفاده ار قارچ هاي اكتوميكوريز در كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زا با مشكلاتي نيز مواجه هستيم و تحقيقات بيشتر در اين زمينه با انگيزه وپشتوانه دنبال مي شود.

 كلمات كليدي:اكتوميكوريز ، مديريت بيماري هاي گياهي، همزيستي

[box type=”info”] قیمت : 10000 تومان[/box]

demo


دیدگاه