به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 14 ژوئن 2014
نقش اگروفارستري در بهبود توسعه پايدار منابع طبيعي

  نقش اگروفارستري در بهبود توسعه پايدار منابع طبيعي

 

چكيده:

افزايش روزافزون جمعيت در سراسر جهان، يافتن راهكارهايي را جهت تامين مواد غذايي، آب و هواي سالم جهت  ادامه زيست بشر مي‌طلبد. اين راهكارها مي‌بايستي به گونه‌اي باشد كه در عين حال موجب كاهش فشار روي منابع طبيعي و محيط زيست گردد. علم اگروفورستري يكي از اين راهكارهاست كه جايگاه ويژه‌اي در حل مسائل منابع طبيعي پيدا نموده است. اگروفارستري به مفهوم كشت توام درخت و محصولات زراعي است. اين روش، سازگاري زيادي با اكثر نواحي دنيا دارد و در مناطقي كه به صورت طبيعي جنگل مي باشد كاملاً تطابق دارد. اگروفارستري با توليد گياهان علفي و انواع چند ساله و همچنين دامداري سازگاري نشان مي‌دهد. در اين سيستم فرسايش خاك حداقل، تهويه اكوسيستم زراعي كاملاً مطلوب و بازدهي استفاده از نور، آب و مواد غذايي خاك حداكثر است. به منظور جلوگيري از ادامه  روند تخريب جنگل‌ها ترويج سيستم‌هاي اگروفارستري با هدف رفع نيازهاي كشاورزان و جنگل‌نشينان به محصولات درختي بسيار مهم مي‌نمايد. تکنولوژياگروفارستريیکگزینهبدیلاستکهباهمکاريومشارکتجوامعمحلیودرجهتحفظجنگلوحمایتازاکوسیستمطبیعیبهاجرادرمیآید .اگروفارستريبهعنوانسیستمخاصاستفادهاززمینبرايتولیدتوأم درختوسایرمحصولاتزراعیودامیتعریفمیشود.ترویجاگروفارستريشامل ارائهآموزشهايفنی،انتقالفن‌آوري‌هاينوینوسنتیاگروفارستريونهادههايموردنیازبهجمعیتانبوهروستاییاست کهزمینههايلازمبرايتولیدسیستمهايجدیدتولیدچوبرادرکنارتولیدزراعیودرمناطقروستاییتوسعه میبخشد.تلاش‌هايجهتداراعضاوکارکنانترویجوحمایتمردمازسیستمتولیداگروفارستريبهعنوانرهیافت بدیلحفاظتجنگلنهتنهاباعثافزایشحاصلخیزيخاكوافزایشدرآمدروستاییانخواهدشد،بلکهازتخریب جنگل‌هاوقطعبی‌رویهدرختانجلوگیريخواهدکرد.

 واژه هاي كليدي: اگروفارستري، توسعه پايدار، جنگل، كشاورزي.

[box type=”info”] قیمت : 10000 تومان[/box]

demo