به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
جمعه 6 جولای 2018
مقایسه مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان

چکيده
همانند ساير جرايم ديگر، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئوليت کيفری و اثبات ارکان سه گانه جرم می باشد.علاوه بر وجود اين ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم يا اقتران زمانی بين عمل معاون و مباشر جرم نيز شرط است. اما به نظر می رسد ضرورت وجود اين شرايط نبايد موجب اين تصور شود که عمل معاونت در جرم و يا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با اين وجود احراز اين ارکان و شرايط و يا ترديد در لزوم يا عدم وجود رابطه سببيت يا عليت بين عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون موجب دشواری هايی برای تعيين محدوده رفتار مادی معاون می شود و اين پرسش را ايجاد می کند که چه ميزان رفتار از يک فرد شامل مصاديق قانونی معاونت در جرم خواهد شد؟

پاسخ به اين پرسش يکی از مباحث مهم و در عين حال تا حدودی پيچيده در حقوق کيفری انگلستان می باشد. به نظر می رسد با توجه به شباهت قواعد و مصاديق معاونت در جرم در حقوق کيفری انگلستان با حقوق کيفری ايران و با بررسی اين شباهت ها و تفاوت ها در اين دو نظام حقوقی کيفری، بتوان مفهوم مبهم برخی اين مصاديق و نيز ميزان رفتار لازم معاون در جرم را تا حدودی روشن نمود.

قیمت : 8000 تومان

demo

 

 

 

 

برچسب ها :

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.