به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
چهارشنبه 17 اکتبر 2018
مقاله 3 پرسش مهر 97 / 19 – در سال گذشته چه مهارت‌هایی در مدرسه آموختید و برای امسال در این زمینه چه انتظاراتی دارید؟

چکیده

باتوجه به پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيكي در عصر حاضر، وسايل كمك‌آموزشي به عنوان يك رابط توانسته‌اند نقش خود را به خوبي ايفا كنند.تکنولوژی آموزشی توانسته است یادگیری وآموزش را به طورکلی علاوه برجنبه های جمعی،جنبه فردی نیزبخشد.بطوریکه دانش آموزان علاوه برمدارس،درمنزل وسایرمکانها می تواند از ابزار ومواد موجود بهره گیرندوبرمیزان یادگیری درمباحث مختلف ازجمله تربیت دینی خود بیافزایند. بديهي است اگر معلمان وخانواده هاوحتی دانش آموزان مهارتهاي لازم را براي كاربردصحیح ومناسب از اين وسايل راداشته باشند، اثربخشي آنهادربسیاری اززمینه هاخصوصاتربیت دینی بيشتر خواهد شد.

هدف این مقاله بررسی تحولی است که با ورود تکنولوژی بررفتار دینی دانش آموزان رخ داده است؛ابتدا تعریفی از تکنولوژی وآموزش وسپس تکنولوژی آموزشی ارائه شده وبرخی از مزایا ومعایب آنرا نام برده و تاُثیرآن در یادگیری وسپس رفتار دینی آنان بررسی شده و درنتیجه ادغان می شود.که استفاده از تکنولوژی آموزشی وفرآیندهای جدیدودررأس آن الکترونیکی شدن آموزش دربرخی شرایط کنترل شده نتایج مثبتی برتربیت دینی دانش آموزان متوسطه خواهد داشت،درغیراین صورت مزایای آن ممکن است به محدودیت تبدیل شود.

کلید واژه ها:تکنولوژی،یادگیری،تکنولوژی آموزشی،تربیت دینی

قیمت : 7000 تومان

demo

 

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.