نمونه اقدام پژوهیارتقاء شغلی معلمان
نقش دانش آموزان در مدیریت  آموزشگاه   با تاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه
2013/08/11
اقدام پژوهی / عنوان : نقش دانش آموزان در مدیریت  آموزشگاه   با تاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه /  چکیده در هر اجتماع علمي سازمان‌هايي وجود دارند كه براي تقويت آن اجتماع علمي نقش‌هاي متعددي را ايفا مي‌كنند. تربيت دانش آموزان  كه در ...