گزارش تخصصی درس عربی
چگونه نقاط ضعف کتاب عربی را برطرف کنیم؟
2017/09/30
درس اول در درس اول با اعلال در فعل مثال و اجوف آشنا می­شویم.درصفحه چهار بهتر بود ابتدا فعل مثال( مثال الفاء)را تعریف می­کرد و اینکه در کتاب با مثال واوی سروکار داریم،پس به صرف 14 صیغه مضارع مثال پرداخته می­شدتا ...