گزارش تخصصی مدیر
افزایش نظم وانضباط کلاس دانش آموزان پنجم دبستان
2017/10/01
مقدمه بروز رفتارهایی از دانش آموزان که انظباط کلاس را مختل می کند تنها به معلم،کلاس درس مربوط نیست بلکه علل دیگری نیز نظیر عوامل آموزشگاهی خانوادگی و اجتماعی وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم زمینه را برای رفتارهای ...