گزارش تخصصی معاون مدرسه
افزایش نظم وانضباط کلاس دانش آموزان پنجم دبستان
2017/10/01
مقدمه بروز رفتارهایی از دانش آموزان که انظباط کلاس را مختل می کند تنها به معلم،کلاس درس مربوط نیست بلکه علل دیگری نیز نظیر عوامل آموزشگاهی خانوادگی و اجتماعی وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم زمینه را برای رفتارهای ...
بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل
2017/09/30
مقدمه : هر نوع رفتاري كه از ارزش‌هاي پذيرفته شده جامعه به دور است (با توجه فرهنگ)و داراي تكرار شدت و مداومت است و در زمانها و مكانهاي متعدد اتفاق مي افتد و همچنين رفتاري است كه با درماندگي و كاهش ...