گزارش تخصصی معاون پرورشی
چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم راکاهش دهم؟
2017/09/30
چکیده در سال 94-95 وقتی در یکی از دبستانهای شهرستان سبزوار مشغول گدراندن دوره کارورزی بودم با دانش آموزی مواجه شدم ؛ که نه تنها روند آموزش را در کلاس درس دچار اختلال کرده بود بلکه نظم وانضباط مدرسه را ...